PRISER


Jeg følger Norsk logopedlags veiledende satser for logopeditjenester.


Per 1. juli 2016 er veiledende satser:


1499,- for første konsultasjon

  994,- for påfølgende behandlingstimer


Du kan ha rett til å få dekket logopedkostnadene av HELFO ettersom barn og unge med særskilte behov har rett til logopedhjelp. Dette er hjemlet gjennom Opplæringsloven og Folketrygdloven. En forutsetning for å få slik hjelp er at logopedbehovet skyldes sykdom, skade eller lyte.


En rekke kommuner har egne logopeder som tilbyr tjenester til sine innbyggere. Disse tjenestene kan også dekke andre logopedbehov. Kommunenes logopedtjenester er ikke dimensjonert for å kunne håndtere alle saker og mange saker sendes derfor videre til privatpraktiserende logopeder. Dersom du søker hjelp hos kommunen og de bekrefter at det ikke er kapasitet til å behandle ditt barn kan dette gi rett til behandlingsstøtte fra HELFO. Hvis HELFO innvilger støtte slipper du å betale for behandlingen hos privatpraktiserende logoped. Når du har fått vedtak om støtte fra HELFO kan du avtale hjelp direkte med logoped som har mønsteravtale med HELFO. For å få mønsteravtale må logopeden ha godkjent utdannelse. Alle logopder som er medlemmer av Norsk Logopedlag (MNLL) har formell utdannelse og kan få mønsteravtale med HELFO.


Når du søker om hjelp til HELFO må det i tillegg fra avslag fra kommunen ligge ved en henvisning fra legespesialist. HELFO kan da i første omgang innvilge inntil 25 behandlinger. Ved behov kan dette antallet økes.


Helsenorge.no gir nærmere informasjon om søknadsprosessen.

Medlem av Norsk Logopedlag

Mønsteeravtale med HELFO

Copyright © All Rights Reserved